یرگزاری آزمون های هماهنگ جمعه

  • تاریخ ثبت: 1400/08/22
  • تعداد بازدید: 777

آزمونهای هماهنگ در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم به صورت غیر حضوری و حضوری وبا رعایت پروتکلهای بهداشتی وفاصله اجتماعی در روز جمعه ۲۱ آبانماه برگزار شد